วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

👧“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

🎉เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ทางบริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ101 จำกัด และผู้บริหาร

“แบ่งปันความอิ่มและความสุข” โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้เด็กพิการทางสายตา จังหวัดร้อยเอ็ด