กีฬาภายใน บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ101 จำกัด

Sport Day

Sport Day 
เป็นกิจกรรมดี ๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อความสามัคคี และการลดช่องว่างระหว่างกัน รูปแบบกิจกรรมจะเป็นการแข่งขันกีฬาเป็นทีม

กีฬา   เป็นยาวิเศษ ลดความขัดแย้ง รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย สนุกสนานกับการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในองค์กรในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ผสมผสานกับกิจกรรมต่าง ๆ และกีฬาที่สนุกสนานเร้าใจท่ามกลางการประกวดกองเชียร์ ทีมเชียร์ลีดเดอร์ เพื่อสะสมคะแนน มุ่งเน้นให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ หรือศาสนาใด การมอบความรักและแบ่งปันสิ่งที่ดีต่อกัน เน้นสนุกสนาน ไม่มีความเครียด ลดการแข่งขันในองค์กรของท่าน ทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีกับหมู่คณะ ลดความขัดแย้งซึ่งกันและกันและรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย 

ความสำคัญของการสร้างทีมงาน
1. งานบางอย่างไม่สามารถทำสำเร็จเพียงคนเดียว
2. งานที่เร่งด่วนต้องระดมบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด
3. งานบางอย่างต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญจากหลายฝ่าย
4. งานที่หลายหน่วยรับผิดชอบร่วมกันต้องการความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกฝ่าย
5. มีงานที่ต้องการความริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อแสวงหาแนวทาง วิธีการและเป้าหมายใหม่
6. หน่วยงานต้องการสร้างบรรยากาศของความสามัคคีให้เกิดขึ้น

“การทำงานเป็นทีมสร้างความไว้วางใจและความไว้วางใจสร้างความเร็ว”