ทำบุญบริษัท เพื่อเสริมสิริมงคล

ให้บริษัทฯ และพนักงานทุกท่าน

ทำบุญบริษัท เพื่อเสริมสิริมงคล
การทำบุญบริษัท คือการอาราธนาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งระลึกอันสูงสุด เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัท และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรให้มีกำลังใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และเพื่อได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย