เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

ข้อ 1 เป็นกระบะดั้มพ์ผลิตออกจาก บริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ101 จำกัด
ข้อ 2 รับประกันตัวกระบะดั้มพ์และอุปกรณ์ดั้มพ์เป็นระยะเวลา 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร
ข้อ 3 การเริ่มต้นการรับประกัน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ท่านได้รับผลิตภัณฑ์จากบริษัท อู่รุ่งเรืองบริการ101 จำกัด ตามใบจ่ายสินค้า
ข้อ 4 บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนให้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ

ชิ้นส่วนที่ยกเว้นการรับประกัน

ข้อ 1 สีของกระบะที่เกิดจากการกะเทาะจากเศษกรวด หิน หรือเสื่อมสภาพตามใช้งาน
ข้อ 2 บู๊ชท้าย (Bush) สึกหรอตามสภาพการใช้งานต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาในการบำรุงรักษา
ข้อ 3 บู๊ชไฮดรอลิค (Bush) สึกหรอตามสภาพการใช้งานต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาในการบำรุงรักษา
ข้อ 4 จาระบี เปลี่ยนตามระยะเวลาในการบำรุงรักษา
ข้อ 5 แหวนโอริง (O-Ring) สึกหรอตามสภาพการใช้งาน ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาในการบำรุงรักษา
ข้อ 6 น้ำมันไฮดรอลิค เปลี่ยนตามระยะเวลาในการบำรุงรักษา

ความรับผิดชอบของบริษัทฯ จำกัดเฉพาะความสียหายที่เกิดขึ้น จากความบกพร่องของวัสดุในการผลิต หรือการประกอบตามมาตรฐานของบริษัทฯ เท่านั้น

สิ่งที่เจ้าของรถหรือผู้ใช้ควรรู้

ข้อ 1 ท่านผู้ใช้รถมีหน้าที่ต้องศึกษาสมุดรับประกันและข้อปฏิบัติ รวมทั้งวิธีการเลือกใช้และการบำรุงรักษาที่ถูกต้องจากหนังสือ(คู่มือการใช้รถและสมุดรับประกัน)
ข้อ 2 หากท่านผู้ใช้รถมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้รถ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือฝ่ายบริการของทางบริษัท
ข้อ 3 บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้หรือการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง การดัดแปลงหรือการนำรถเข้ารับบริการภายนอกที่ไม่ได้รับอนุณาตจากทางบริษัทผู้ผลิตอย่างเป็นทางการ

ขอบเขตและข้อจำกัดในการรับประกันนี้ไม่รวมถึง

ข้อ 1 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตามปกติและอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานตามปกติ เช่น หลอดไฟต่างๆ การอัดจาระบี บู๊ช น้ำมันไฮดรอลิค ลูกย่าง เป็นต้น
ข้อ 2 ความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ไม่เหมาะสมและ การดัดแปลงสภาพ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการเสียหายการชำรุด สึกหรอ ฉีกขาด หรือทำงานผิดปกติก่อนถึงเวลาอันควรเนื่องจากสาเหตุทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เกิดอุบัติเหตุและการชนการใช้งานไม่เหมาะสม การตรวจซ่อม การปรับแต่งชิ้นส่วนต่างๆ โดยบุคคลอื่นๆ ซึ้งเป็นเหตุก่อให้เกิดความเสียหายตามมาภายหลังการใช้น้ำมันผิดประเภท การใช้ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ไม่ใช่ของแท้หรือการดัดแปลงสภาพรถโดยไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ ที่ได้รับอนุญาต เป็นต้น
ข้อ 3 ความเสียหายเนื่องจากสภาพแวดล้อมและการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม
ข้อ 4 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นและเป็นผลทางอ้อมอันเนื่องมาจากการชำรุดเสียหายของรถท่าน

*หมายเหตุ : ข้อควรจำในการบำรุงรักษากระบะดั้มพ์ RRS

– ต้องตรวจสอบทำการบำรุงทุก 1 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร
– ควรใช้จาระบีและน้ำมันไฮดรอลิคตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน
– ต้องตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรอลิคอยู่เสมอห้ามให้ขาด เด็ดขาด
– ตรวจเช็คอุณหภูมิปั้มอยูเสมอ อย่าปล่อยให้ร้อนจนเกินมือสัมผัสไม่ได้
– ควรเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิคเบอร์ 68
– ใช้จาระบี เบอร์ 3 ในการบำรุงรักษา