หลักสูตร

การขับขี่อย่างปลอดภัย ( Safety Drive )

ผู้บริหาร บจก. อู่รุ่งเรืองบริการ101 ได้จัดอบรมสัมมนา การขับขี่ปลอดภัยและการบำรุงรักษารถบรรทุก ของกลุ่มบริษัท อู่รุ่งเรืองบริากร101 จำกัด เพื่อให้พนักงานมีทักษะเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

หลักสูตร : การขับขี่อย่างปลอดภัย

Safety Drive

หลักการและเหตุผล

การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรกของการทำงาน (Safety First) ไม่ใช่เฉพาะความปลอดภัยในการทำงานเท่านั้นที่ให้ความสำคัญ แต่รวมไปถึงความปลอดภัยนอกงานของสมาชิกในองค์กร การรณรงค์ที่สำคัญในส่วนของความปลอดภัยนอกงาน ซึ่งอยู่วิถีชีวิตของทุกคนคือเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางหรือการใช้ยานยนต์ ในการรณรงค์เรื่องขับขี่ปลอดภัย (Safety Drive) เพราะชีวิตของคนทำงานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเดินทาง ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย จึงเป็นความสำคัญที่องค์กรต่าง ๆ ควรสนับสนุน เพราะนอกจากขับรถได้ สิ่งสำคัญคือเทคนิคการขับขี่รถอย่างไรให้ถูกต้อง และมีความปลอดภัยและถูกต้องตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถและถนนต่อไป

วัตถุประสงค์

· เพื่อให้ผู้เข้ารับความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมความพร้อม ดูแลรักษารถยนต์และจักรยานเบื้องต้น เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

· เพื่อให้ผู้เข้ารับความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ เทคนิคการขับขี่ของรถยนต์และรถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย

· เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่ อันเป็นการส่งเสริมการ รณรงค์ความปลอดภัยนอกงาน

· เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทบทวนและตระหนักถึงการขับขี่รถยนต์และรถจักยานยนต์ตามกฎจราจร

เนื้อหาการอบรม

1. การเตรียมความพร้อมของรถก่อนนำมาใช้งาน ดูแลรักษารถยนต์จักรยานเบื้องต้นและการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ ( รถ OK คน OK )

2. เทคนิคการขับขี่ของรถยนต์และรถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย

3. หลักสำคัญของการขับรถ

4. วิธีขับรถอย่างปลอดภัย

5. การประเมินความเสี่ยงและการคาดคะเนอันตรายของการขับขี่ของรถยนต์และรถจักยานยนต์

6. การขับขี่ในพื้นที่เสี่ยงอันตราย และจุดอับของการขับขี่ที่ควรระวัง

7. เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุต้องทำอย่างไรบ้าง ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ

8. เมื่อรถตกน้ำควรทำอย่างไร

9. จิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่

10. กรณีศึกษา (Case Study), วีดีทัศน์ส่งเสริมจิตสำนึกความปลอดภัยในการขับขี่

11. ทบทวนกฎจราจรและมารยาทการขับขี่ที่ถูกต้อง

12. ภาคปฏิบัติในการสอนเทคนิคการเตรียมความพร้อมของรถก่อนนำมาใช้งาน และการขับขี่